Gradupalkinto Maria Syväniemelle Turun yliopistoon

Historiallinen yhdistys ja Historian Opiskelijain Liitto (HOL) myönsivät palkinnon lukuvuoden 2018-2019 parhaasta historia-aiheisesta pro-gradu tutkielmasta Maria Syväniemelle. Syväniemen gradu “SOTILAIDEN SIELUNMAISEMA. JAETTU KOKEMUS JATKOSODASTA EPÄVIRALLISISSA VALOKUVISSA” on tehty Turun yliopistossa.

Palkinnon saajan valitsi professori Pasi Ihalainen Jyväskylän yliopistosta, joka perusteli valintaansa seuraavasti:

FM Maria Syväniemi analysoi Suomen historian maisterintutkielmassaan
epävirallisista sotavalokuvista löytyvää suomalaisten sotilaiden
jatkosodan jaettua kokemusta viholliskuvaan ja maisemiin keskittyen.
Uutta sotahistoriaa edustava kokemushistoriallinen tutkielma on
lähestymistavaltaan mikrohistoriallinen, teemaa kahden kuvaajan kautta
lähestyvä. Syväniemen mukaan heidän käymänsä kuvakaupan kautta
subjektiivisesta kokemuksesta tuli jaettua.

  Tutkielma seuraa suomalaisen uuden sotahistorian viimeaikaisia
kokemushistoriallisia ja visuaalisia käänteitä ja soveltaa niitä
reflektoiden haastavan kysymyksenasettelun tarkasteluun. Teoreettisina
lähtökohtina toimivat Reinhart Koselleckin merkitysjärjestelmien ja
odotushorisontin käsitteet. Kuvien tulkinnassa on sovellettu taitavasti
ikonologisen lajittelun metodeja ja historiallista kontekstualisointia.
Laajaa aineistoa on rajattu perustellusti myynnissä olleisiin
valokuviin (myynnin ulkopuolelle jääneet huomioiden) ja analysoitu
niitä kriittisesti, eettiset kysymykset, tekniset seikat ja merkitysten
moninaisuus asianmukaisesti huomioiden.

  Analyysi tapahtuu alan suomalaisen tutkimuskirjallisuuden kanssa
monipuolisesti keskustellen, relevanttia ulkolaistakirjallisuutta
unohtamatta. Kontekstit huomioidaan ihailtavan monitahoisesti, sekä
saatavissa olleita kirjallisia lähteitä että kirjallisuutta
hyödyntäen. Tutkimusraportti on kiitettävää suomea, samaan aikaan
tieteellisesti vakuuttavaa ja kiinnostavaa luettavaa. Kuva-aineisto on
liitetty onnistuneesti osaksi kokonaisuutta. Tutkielma heijastaa varsin
kehittyneitä tutkijantaitoja.

  Tutkimus vahvistaa aiemman tutkimuksen tuloksia niistä poikkeavalla
aineistolla, epävirallisiin ja maisemakuviin keskittyen. Syväniemen
mukaan pelkkien kuvien avulla ei voida sanoa, merkitsivätkö kuvat
kuvaajalle ja ostajalle muistoa samasta kokemuksesta. Kollektiivisesta
kokemuksesta ei voida puhua, ”sielunmaisemasta” kylläkin, ja
valokuvaajien tuottamien tekstien pohjalta voidaan kuitenkin päätellä
olennaisia seikkoja heidän sotakokemuksistaan.

 

Comments are closed.